Richtlijnen voor beoordeling van dienstverleners

U bent hier: Blog / Richtlijnen voor beoordeling van dienstverleners

 

Geef een subjectieve opinie. Scheer niet alles over een kam maar geef een genuanceerd oordeel. Verspreid geen kwaadsprekerij, haat en discriminatie.

 

Door een nuttige, relevante beoordeling te schrijven, kunt u bijdragen aan meer transparantie in de gezondheidszorgsector. Dit kan nuttig zijn voor andere patiënten die een geschikte zorgverlener zoeken.

 

Achtergrond

Positieve beoordelingen worden zeer nuttig gevonden. Patiënten die een positieve evaluatie geven, moedigen andere patiënten aan om de betreffende zorgverlener te contacteren. Opmerkingen van echte patiënten zijn daarom een relevante factor die een rol spelen naast reclamemateriaal van de dienstverlener zelf, om de gebruikerservaring met de betreffende dienstverlener te beoordelen.

Patiënten mogen en dienen ook een kritische mening te uiten als ze ontevreden zijn over een bezoek aan of van een dienstverlener. Het kan gaan om kritiek over de dienstverlener zelf of bepaalde elementen in de relatie tussen dienstverlener en patiënt. Dit is de reden waarom het evaluatieformulier van Meopin in het algemeen drie rubrieken bevat: een rubriek over de dienstverlener zelf, een over zijn/haar team, en de laatste rubriek over de toegankelijkheid en de voorzieningen. Elk van de drie rubrieken wordt afzonderlijk geëvalueerd en meegewogen in de globale score voor de dienstverlener. Als u een kritische evaluatie wilt maken, differentieer dan op welke aspecten van het totaal dat betrekking heeft. Er gelden uitzonderingen voor medische hulpmiddelen en receptplichtige geneesmiddelen, waar alleen het product wordt geëvalueerd.

We respecteren de vrijheid van meningsuiting van de patiënt. Patiënten mogen hun mening over een dienstverlener vrij uiten. Tegelijkertijd beschermt het persoonlijkheidsrecht van de dienstverlener hem/haar tegen inbreuken op het privéleven.

Ter ondersteuning van een evenwichtige toepassing van het beoordelingssysteem, en om de rechten van de dienstverlener te beschermen, stelt Meopin zorgverleners echter in staat om te reageren op beoordelingen door patiënten of die te betwisten. Reacties die aan de criteria van Meopin voldoen, worden aan de beoordeling toegevoegd.

Als een dienstverlener de beoordeling van een patiënt in twijfel trekt of betwist, vereist Meopin van de patiënt bijkomend bewijs inzake feiten aan de basis van de beoordeling. Patiënten dienen zich ervan bewust te zijn dat in dat geval bewijs moet worden geleverd om de beoordeling te kunnen publiceren. Tijdens de discussie rondom de beoordeling kan de beoordeling offline worden geplaatst. Om uw anonimiteit te bewaren, kunt u alle persoonlijke gegevens onleesbaar maken. De aanwezigheid van de stempel van de praktijk en de datum zijn voldoende.

Om na een onderzoek zoveel mogelijk inhoud te kunnen plaatsen, behoudt Meopin zich het recht voor om gedeelten van een beoordeling in te korten, te verwijderen of aan te passen.

 

Vier tips

We hebben vier tips om uw beoordeling zo waardevol mogelijk te maken voor andere patiënten die de beste dienstverlener zoeken.

Breng uw eigen opinie onder woorden !

Schrijf liever ‘Ik vind dat de arts veel te weinig tijd nam’ dan De arts besteedde maar 2 minuten aan me.’. Uw persoonlijke mening wordt beschermd door fundamentele wetten. Feiten moeten in geval van twijfel echter bewezen worden, wat niet altijd mogelijk is.

Scheer niet alles over een kam maar geef een genuanceerd oordeel !

Differentieer uw score in elk van de afzonderlijke categorieën, ongeacht uw algehele indruk. Als u bijvoorbeeld ontevreden bent over de uitleg en de behandeling, kan de arts toch vriendelijk zijn geweest. Vaak wordt de geloofwaardigheid van alle categorieën beïnvloed door de score 1 of 6. Probeer ook om verschillende aspecten van uw bezoek aan de dienstverlener te beschrijven (bijvoorbeeld wachttijd, afspraak, behandeling …). Kies niet ongenuanceerd Alleen score 6 of score 1. Beoordeel elke categorie afzonderlijk op basis van uw ervaring.

Schrijf geen beledigende taal !

Schrijf niet De arts is een volslagen idioot. Uw beoordeling dient evenwichtig en redelijk te zijn. Vergewis u ervan dat uw kritiek niet beledigend is of zaken veralgemeniseert. Geniepige opmerkingen worden niet geaccepteerd.

Ga er niet vanuit dat u eender wat kunt schrijven omdat uw opmerking anoniem gepubliceerd wordt !

U mag de mogelijkheid om anoniem te publiceren niet uitbuiten om u overdreven negatief te uiten of onredelijke opmerkingen te maken. Meopin bewaart de gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid. We kunnen door een gerechtelijke instantie verplicht worden om uw identiteit bekend te maken, bijvoorbeeld om verstoring of een misdrijf te behandelen of om de rechten en vrijheid van anderen te beschermen.

 

Voorwaarden voor de publicatie van beoordelingen

Er heeft een behandeling of consultatie plaatsgevonden.

Alleen patiënten die in relatie stonden tot de dienstverlener kunnen deze dienstverlener volledig beoordelen. De naam van de praktijk van de dienstverlener of van andere medewerkers van een praktijk mag om wettelijke redenen niet genoemd worden. De naam van assisterend personeel, bijvoorbeeld in een ziekenhuis, mag niet genoemd worden.

Het bezoek aan of van de dienstverlener heeft recent plaatsgevonden.

Beoordelingen van een bezoek dat meer dan twee jaar geleden plaatsvond, kunnen niet gepubliceerd worden vanwege een gebrek aan recente informatie. Om dezelfde reden worden reeds gepubliceerde evaluaties die meer dan twee jaar geleden ingediend werden, gearchiveerd en niet langer meegewogen in de berekening van de algehele score. De auteur van de beoordeling wordt geïnformeerd en kan een bijgewerkte evaluatie indienen als hij/zij er in de afgelopen twee jaar opnieuw is behandeld.

De beoordeling bevat geen beledigende opmerkingen.

Beledigingen, kwaadsprekerij en discriminerende uitspraken worden niet gepubliceerd.

De beoordeling bevat geen ernstige beschuldigingen.

Meopin kan geen platform zijn voor ernstige twisten tussen een dienstverlener en een patiënt. In geval van een ernstige behandelingsfout, een drastisch foutieve diagnose of een vergelijkbare ernstige beschuldiging, raadt Meopin aan om contact op te nemen met uw ziekteverzekeraar, de arbitrageraad van de betreffende artsenkamer of een onafhankelijke ombudsman voor patiënten.

De beoordeling bevat geen discussie over kosten.

Beoordelingen die alleen kosten bediscussiëren worden niet gepubliceerd. Als een kostendiscussie slechts een onderdeel van de beoordeling is, kan Meopin dat onderdeel verwijderen en het overige gedeelte publiceren.

De beoordeling is leesbaar en begrijpelijk.

Beoordelingen dienen begrijpelijk te zijn. Maak geen overmatig gebruik van hoofdletters, bijzondere tekens of vreemde woorden.

De evaluatie bevat geen reclame of internetadressen.

Uw evaluatie mag geen enkele reclame (ongeacht voor welk bedrijf, service of product) of internetadressen bevatten.

 

Redenen voor uitsluiting op basis van de auteur van de beoordeling

In de volgende gevallen zal Meopin een beoordeling niet aanvaarden:

Een (niet-betrokken) derde beoordeelt de evaluatie (bijvoorbeeld agentschappen).

Omdat Meopin verplicht kan zijn om een patiënt direct te contacteren, mag een klacht alleen door de patiënt zelf worden ingediend. Indiening van een beoordeling door een derde (bijvoorbeeld een agentschap) is daarom verboden. Verdachte beoordelingen worden verwijderd zonder contactopname of niet gepubliceerd. De volgende uitzonderingen gelden: ouders kunnen de behandeling van hun kind evalueren. Voor patiënten die het doktersbezoek door hun leeftijd of ziekte niet kunnen bijwonen zonder begeleiding, mag de begeleidende persoon een beoordeling opstellen als zij de behandeling zelf hebben bijgewoond.

Een dienstverlener beoordeelt zichzelf.

Een dienstverlener mag zichzelf niet beoordelen. Werknemers, familieleden of dienstverleners en agentschappen in opdracht van de dienstverlener mogen hem niet beoordelen. Beoordeling van klachten tussen collega’s is niet toegestaan. Als er aanwijzingen voor manipulatie bestaan, worden verdachte evaluaties verwijderd zonder overleg met de auteur. In geval van herhaaldelijke pogingen tot manipulatie behoudt Meopin zicht het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen.

Een patiënt evalueert dezelfde dienstverlener meerdere keren.

Een gebruiker kan dezelfde dienstverlener slechts één keer evalueren, ook in geval van behandeling van verschillende aandoeningen.

Als de gebruiker zijn/haar evaluatie wil bijwerken op basis van een nieuwe ervaring met deze dienstverlener, kan hij/zij zich bij zijn/haar account aanmelden en de evaluatie bewerken onder ‘Mijn evaluaties’.

Als een ouder een dienstverlener heeft beoordeeld, mag de andere ouder geen tweede beoordeling maken. Hetzelfde geldt voor de indiening van een evaluatie door een derde.

De afzender is onbetrouwbaar.

Meopin behoudt zich het recht voor om feedback van onbetrouwbare afzenders te herzien of te verwijderen. Het gebruik van een tijdelijk e-mailadres is niet toegestaan omdat een actief e-mailadres vereist is voor mogelijke vragen.

Er werd een financiële attentie ontvangen voor een beoordeling.

Beoordelingen waarvoor de auteur direct of indirect een attentie heeft ontvangen van de dienstverlener, worden verwijderd. Dit geldt voor alle vormen van tegenprestaties, inclusief contant geld, cheques of korting op medische of andere diensten.