Algemene voorwaarden

U bent hier: Blog / Algemene voorwaarden

Meopin ALGEMENE VOORWAARDEN

Elke Gebruiker van de Website en/of App van Meopin moet deze Algemene Voorwaarden (“AV”) aandachtig lezen.
Door te klikken op “Ik ga akkoord”, of door ons Platform te bezoeken, te raadplegen en/of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij/zij:

 • deze AV heeft gelezen, begrepen en ermee instemt er wettelijk aan gebonden te zijn,
 • verklaart en garandeert dat hij/zij minstens 13 jaar oud is. Als hij/zij jonger is dan 18 jaar, maar ouder dan 13, kan hij/zij het Platform gebruiken, op voorwaarde dat hij/zij dit doet met de toestemming van een ouder of wettelijke voogd die de AV namens de Gebruiker aanvaardt.

Indien de Gebruiker deze AV aanvaardt namens een bedrijf of een ander rechtspersoon, verklaart en garandeert hij/zij dat hij/zij bevoegd is om deze entiteit te binden aan de hierin vermelde voorwaarden. Als hij/zij niet bevoegd is, of als hij/zij niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag hij/zij het Platform niet gebruiken.

Tenzij hierin anders aangegeven, beheert en exploiteert Meopin het Platform vanuit Duitsland, en verklaart Meopin niet dat het Platform, de Inhoud of de Producten en Diensten die via het Platform beschikbaar worden gesteld, geschikt zijn voor gebruik buiten Duitsland.

1. Definities

De volgende definities worden gebruikt in deze AV.

Reclame: heeft de betekenis bedoeld in punt 13.1. van deze AV

Filialen: heeft de betekenis bedoeld in punt 17.4. van deze AV

Overeenkomst: de wettelijke overeenkomst die van kracht wordt tussen Meopin en de Gebruiker wanneer de Gebruiker de AV aanvaardt

App: Meopin’s mobiele app, die toegankelijk is via tablets, mobiele telefoons en andere apparaten

Inhoud: heeft de betekenis bedoeld in punt 9.1. van deze AV

Cookies: heeft de betekenis bedoeld in punt 14.4. van deze AV

Databases: heeft de betekenis bedoeld in punt 14.2. van deze AV

Zorgverleners: de personen bedoeld in punt 2.1. van deze AV

OIV: heeft de betekenis bedoeld in punt 12.1. van deze AV

Lijsten: de in punt 2.2. van deze AV bedoelde informatie

Meopin: (1) Meopin-Op UG (haftungsbeschränkt) i.G., een vennootschap naar Duitse recht, met maatschappelijke zetel te Hohenstaufenring 62, D-50674 Köln (Duitsland), Amtsgericht Köln HRB 93614, en een vertegenwoordiger kantoor op 179 route d’Arlon, L-8011 Strassen (Luxemburg), samen met (2) alle aanverwante ondernemingen, filialen en/of dochterondernemingen

Meopin-merken: heeft de betekenis bedoeld in punt 9.2. van deze AV
Patiënten: Gebruikers die niet als Zorgverleners op het Platform zijn vermeld of werkzaam zijn als Zorgverlener, en verbruikers zijn van de gezondheidszorg

Persoonsgegevens: heeft de betekenis bedoeld in punt 14.1. van deze AV

Platform: Meopin Website en Meopin App, gezamenlijk

Privacybeleid: heeft de betekenis bedoeld in punt 14.1. van deze AV

Producten: producten aangeboden door Meopin, ofwel gratis, ofwel tegen betaling, via het Platform

Beoordelingen: heeft de betekenis bedoeld in punt 2.1. en verder beschreven in punt 5. van deze AV

Diensten: Abonnementsdiensten en andere diensten aangeboden door Meopin, gratis of tegen betaling, via het Platform

Inzending: heeft de betekenis bedoeld in punt 6.1. van deze AV

Abonnementsdiensten: heeft de betekenis bedoeld in punt 3.2. van deze AV

Websitematerialen: heeft de betekenis bedoeld in punt 2.2. van deze AV

Programma van Derden: heeft de betekenis bedoeld in punt 12.1. van deze AV

Gebruiker: Elke gebruiker van de Meopin Website en/of App

Gebruikersnaam: heeft de betekenis bedoeld in punt 7 van deze AV

Website: http://www.meopin.com, evenals elke andere website en/of webpagina’s die eigendom zijn van Meopin en verwijzen naar http://www.meopin.com

2. Beschrijving van het Platform

2.1. Via het Platform biedt Meopin informatie over beroepsbeoefenaars en faciliteiten die gezondheidszorg en producten aanbieden, zoals, maar niet beperkt tot, artsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen, psychologen, therapeuten, coaches, optometristen, revalidatietechnici, andere zorgverleners, apotheken, zorginstellingen, langdurige zorg- en thuisverzorgingsfaciliteiten, nood- en eerstehulpdiensten, revalidatiecentra, bloedonderzoekscentra, ziekenhuizen en personen die namens hen werken (gezamenlijk de “Zorgverleners” genaamd).

Meopin organiseert belangrijke informatie om de Gebruiker te helpen geïnformeerde keuzes te maken om zelfstandig bepaalde Zorgverleners te vinden en/of te beoordelen.

Het Platform biedt Gebruikers met name de volgende diensten aan:

 • onlineprofielen van Zorgverleners. Dergelijke profielen worden opgenomen door Meopin, Patiënten zoals beschreven onder punt 5, of door Zorgverleners zoals beschreven onder punt 3. Gebruikers kunnen via het Platform op basis van verschillende zoekcriteria één of meerdere Zorgverleners zoeken. De Gebruikers kunnen de zoekresultaten verder filteren volgens verschillende filtercriteria,
 • en Zorgverleners beoordelen (zoals beschreven in punt 5) (de “Beoordelingen”).

Meopin bevat beoordelingen, feedback, reacties, indexen, scorekaarten, materialen en andere informatie over de Zorgverleners die worden georganiseerd, gecompileerd en aangepast door middel van eigen processen en algoritmen.

2.2. Op het Platform maakt Meopin Beoordelingen en Lijsten beschikbaar op basis van specifieke criteria, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onder de vorm van zoekresultaten (“Lijsten”), en andere informatie, profielen en materiaal met betrekking tot Zorgverleners (samen met de Beoordelingen en Lijsten de “Websitematerialen” genaamd).

2.3. De informatie die wordt gebruikt voor Meopin wordt gecompileerd uit een verscheidenheid aan bronnen, waaronder onafhankelijke enquêtes, openbaar beschikbare gegevens, geregistreerde personen van Meopin en externe leveranciers die vervolgens worden verwerkt met behulp van verschillende empirische en eigen algoritmen en processen, en uiteindelijk op een niet-gecompliceerde, gebruiksvriendelijke en makkelijk te bekijken wijze worden geordend.

3. Abonnementsdiensten

3.1. Meopin biedt een abonnement van premiumpakketten aan voor Zorgverleners die hun gratis basisprofielpagina op het Platform willen verbeteren, en die willen genieten van andere Diensten en Producten van Meopin.

De inschrijving op Diensten van Meopin is onderhevig aan de aanvaarding van deze AV. Meopin behoudt zich het recht voor om bepaalde Diensten alleen aan te bieden onder bijkomende voorwaarden (bijvoorbeeld alleen voor bepaalde doeleinden) of op expliciet verzoek.

De inhoud van elk pakket is gedefinieerd volgens de beschrijving die op het moment van registratie op het Platform is gepubliceerd. Deze inhoud maakt deel uit van de Overeenkomst. Meopin kan echter de inhoud van het pakket wijzigen als dit nodig is voor technische, operationele of zakelijke redenen.

3.2. De Diensten onder dit abonnement (de “Abonnementsdiensten”) worden aangeboden in overeenstemming met de technische, operationele en financiële mogelijkheden van Meopin.

Meopin kan van tijd tot tijd het type of de inhoud van de Abonnementsdiensten wijzigen overeenkomstig punt 21.6. hieronder. Meopin behoudt zich tevens het recht voor om haar aanbod van Abonnementsdiensten te beëindigen indien de Gebruiker de AV schendt. Gebruikers worden in een van deze gevallen naar behoren geïnformeerd door middel van een melding op het dashboard van de Zorgverlener in het Systeembeheer en/of per e-mail verzonden naar het adres dat op het moment van registratie werd opgegeven.

3.3. De Gebruiker van de Abonnementsdiensten moet bij Meopin een account openen. Tijdens de registratie bij Meopin garandeert de Gebruiker de volledigheid en juistheid van de gebruikte gegevens en verbindt hij/zij zich ertoe geen rechten van derden te schenden.

Elke Zorgverlener moet zijn/haar profielpagina aanmaken en aanvullen op het Platform, en dit uitsluitend met de informatie die hij/zij wettelijk gemachtigd is om te publiceren. Het respecteren van wettelijke en deontologische regels valt onder de verantwoordelijkheid van de betreffende Zorgverlener. Meopin heeft geen enkele verplichting om informatie te controleren die deel uitmaakt van de Inhoud die op het Platform wordt gepubliceerd, met betrekking tot dergelijke regels.

Profielgegevens moeten zo snel mogelijk door de Gebruiker worden bijgewerkt. Meopin kan op elk moment een bewijs vragen van de juistheid van de gegevens die in het profiel worden gebruikt.

3.4. Bij de registratie voor Abonnementsdiensten garandeert de Zorgverlener een Zorgverlener te zijn die bevoegd is om werkzaamheden uit te voeren op het relevante medische gebied. Zorgverleners die geen fysieke personen zijn, zullen een contactpersoon doorgeven.

De registratie wordt online gedaan op het Platform en is onderhevig aan antwoorden op alle vereiste vragen, het aanvaarden van deze AV en het doorsturen van de registratie naar Meopin door op het Platform op de knop “verzenden” te klikken. De Overeenkomst wordt pas gesloten zodra Meopin de registratie heeft aanvaard, de account heeft geopend op naam van de Zorgverlener en de accountgegevens naar de Zorgverlener heeft verzonden.

3.5. De geregistreerde Zorgverlener kan de Abonnementsdiensten op elk moment beëindigen, zoals bepaald in punt 19.3. In dat geval blijft alleen het gratis basisprofiel van de Zorgverlener op het Platform bestaan.

In het geval dat Meopin de Overeenkomst tegenover de Zorgverlener schendt, heeft de Zorgverlener geen ander recht dan het beëindigen van het abonnement.

3.6. Zorgverleners die Inhoud via hun profiel bij Meopin toegankelijk maken (bijvoorbeeld profielfoto’s), stemmen ermee in dat deze Inhoud op het Platform wordt bewaard en gepubliceerd. Zij zijn aansprakelijk voor dergelijke Inhoud die op het Platform wordt gepubliceerd conform de bepalingen in punt 10.

3.7. In geval van schending van de bepalingen van dit artikel behoudt Meopin zich het recht voor om het profiel van de Zorgverlener te degraderen, de uitvoering van de Abonnementsdiensten geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of de Overeenkomst met de Zorgverlener betreffende de Abonnementsdiensten te beëindigen, zonder dat de Zorgverlener aanspraak maakt op enige schadevergoeding van Meopin.

4. Kosten

4.1. Het gebruik van het Platform wordt momenteel gratis aangeboden aan Patiënten.

4.2. Abonnementsdiensten die worden aangeboden aan Zorgverleners zoals hierboven gedefinieerd, zijn onderworpen aan een maandelijkse betaling volgens een door Meopin aangeboden betaalplan en beschreven op het Platform. Deze betaalplannen maken integraal deel uit van deze AV.

Bij de registratie geeft de Zorgverlener zijn/haar creditcardgegevens op. Een kost van 0,01 euro kan worden gedebiteerd van de creditcard ter bevestiging van het bestaan en de geldigheid van de door de Zorgverlener verstrekte creditcard. Het Abonnement begint op de dag van registratie, op voorwaarde dat Meopin de registratie aanvaardt.

De betaling van desbetreffend bedrag wordt van de door de Zorgverlener verstrekte creditcard gedebiteerd op de eerste dag van elke maand. Hij/zij moet de creditcardgegevens regelmatig bijwerken. Meopin levert een factuur af, gemarkeerd met “betaald”, zodra desbetreffende bedrag correct werd gedebiteerd van de creditcard.

Indien de creditcard niet kan worden gedebiteerd, vraagt Meopin de Zorgverlener de creditcardgegevens bij te werken of een andere creditcard te verstrekken die voor de betaling kan worden gebruikt. Meopin debiteert de daaropvolgende dagen de bijgewerkte creditcard ter betaling van het verschuldigde bedrag, tot de factuur volledig betaald is.

In geval van onbetaalde facturen behoudt Meopin zich het recht voor om het profiel van de Zorgverlener te degraderen en/of de uitvoering van de Abonnementsdiensten geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder dat de Zorgverlener aanspraak maakt op enige schadevergoeding van Meopin.

5. Beoordelingen

5.1. Het Platform biedt Gebruikers de mogelijkheid om Zorgverleners te beoordelen.

5.2. Daartoe worden Gebruikers doorgestuurd naar de beoordelingspagina, die de gegevens van de Zorgverlener bevat, evenals een invulformulier.

Indien een specifieke Zorgverlener niet op het Platform vermeld staat, kunnen Gebruikers deze Zorgverlener opgeven met een basisprofiel om hem/haar te beoordelen. In dergelijk geval zal Meopin haar uiterste best doen om deze vermelding binnen 8 dagen na de datum van het aanmaken van het profiel te melden aan de betreffende Zorgverlener.

Gebruikers krijgen richtlijnen over het schrijven van de beoordeling (subjectieve meningen, onderscheiden notities, afzien van laster, haat en discriminatie). Voor elk type informatie krijgen ze richtlijnen over wat en hoe te schrijven.

Gebruikers worden uitgenodigd om een titel aan de beoordeling te geven (samenvatting van het bezoek of vermelding van een bijzonder interessant detail) (vrij tekstveld), om een beoordeling te schrijven (commentaar op wat positief was en wat negatief was) (vrij tekstveld) en om de datum van het bezoek aan de beroepsbeoefenaar te vermelden. Als de Gebruiker een datum invult die meer dan 2 jaar heeft, ontvangt hij/zij een bericht dat de beoordeling niet in aanmerking komt omdat ze niet voldoet aan de criteria met betrekking tot de behandelingsdatum (de criteria vermelden dat de verstrekte behandeling niet langer dan 2 jaar voor de datum van de beoordeling mag hebben plaatsgevonden).

In het beoordelingsgedeelte van het formulier worden Gebruikers gevraagd een beoordeling te geven op 1, 2, 3, 4 of 5 sterren (1 ster = slecht, 2 sterren = redelijk, 3 sterren = gemiddeld, 4 sterren = goed, 5 sterren = uitstekend) voor (i) de Zorgverlener, (ii) het team en (iii) de toegankelijkheid en uitrusting. Vragen moeten worden beantwoord, maar voor sommige vragen kan “geen informatie” worden aangeklikt. Beoordelingscriteria zijn afhankelijk van de categorie van de Zorgverlener. De beoordelingen die worden gegeven aan de Zorgverlener, het team en de toegankelijkheid/uitrusting worden samengevoegd om een globale score te geven aan deze Zorgverlener.

In een bijkomend (niet-verplicht) informatiegedeelte over de Patiënt worden Gebruikers gevraagd hun geslacht (man/vrouw) (selectievakje) en leeftijd (4 categorieën: <25, 25-40, 40-55, >55 jaar), aan te geven. Zij worden ook gevraagd om te vermelden of zij deze Zorgverlener aanbevelen (ja/nee) (selectievakje) en of andere geïnteresseerde Patiënten hen kunnen contacteren om vragen te stellen (terwijl zij anoniem blijven) (selectievakje).

Bij elk van de vragen wordt een informatiepictogram weergegeven waar de Patiënt (door over het pictogram te vegen) meer uitleg kan krijgen over de vragen en richtlijnen ziet voor het invullen van de antwoorden.

Voordat de beoordeling wordt ingediend, moeten Gebruikers bevestigen (selectievakje) dat ze bij deze Zorgverlener zijn geweest en dat de beoordeling hun persoonlijke ervaring vertegenwoordigt. Zij worden ook gevraagd om te bevestigen dat ze geen persoonlijke of zakelijke relatie hebben met de betrokken Zorgverlener voordat ze op de knop “Verzenden” klikken.

5.3. Het beoordelingsformulier kan van tijd tot tijd door Meopin worden gewijzigd om het te laten evolueren met het Beoordelingssysteem.

5.4. Gebruikers ontvangen een e-mail die bevestigt dat de beoordeling werd ingediend en dat zij op de hoogte worden gebracht wanneer de beoordeling wordt gepubliceerd.

Nadat Meopin heeft gecontroleerd of de beoordeling voldoet aan de beoordelingscriteria van Meopin, conform de bepalingen van punt 8, ontvangen Gebruikers een e-mail die bevestigt dat de beoordeling op het Platform werd gepubliceerd (of gedeeltelijk werd gepubliceerd/of niet voldoet aan de beoordelingscriteria van Meopin en niet zal worden gepubliceerd).

5.5. Conform punt 8 en/of andere toepasselijke wetgeving zal Meopin de inhoud van de beoordeling controleren om te zorgen dat zij de bepalingen van de AV niet schendt.

Als er geen duidelijke tekortkomingen zijn, wordt de beoordeling gepubliceerd (over het algemeen binnen 24 uur na de indiening).

Als er sprake is van enige twijfels over de authenticiteit van de beoordelaar, kan Meopin bijkomende controles starten, om overtollige beoordelingen en beoordelingen van agentschappen te verwijderen. Hiervoor kan Meopin een e-mail naar de Patiënt sturen met een link naar de Website, waar hij/zij zijn/haar gsm-nummer moet opgeven. Het nummer kan worden gecodeerd voor de transmissie en bewaring (hash). De Patiënt ontvangt na enkele seconden een code per sms en moet deze code op de Website ingeven. Als de code onmiddellijk wordt geactiveerd (na maximaal 10 minuten), wordt de beoordeling gepubliceerd. Als de code niet wordt geactiveerd, wordt de beoordeling niet gepubliceerd.

5.6. Zorgverleners hebben het recht om te reageren op een beoordeling. Via hun dashboard op het Platform kunnen ze een beoordeling op hun profiel openen en een antwoord toevoegen dat samen met de beoordeling wordt gepubliceerd, behalve indien Meopin het antwoord niet publiceert als het niet voldoet aan de antwoordcriteria.

5.7. Zorgverleners hebben het recht om een beoordeling te betwisten indien hij/zij het niet eens is met de Patiënt of meent dat de inhoud vooringenomen is. Via hun dashboard op het Platform kunnen zij toegang krijgen tot een beoordeling op hun profiel en vragen de beoordeling te controleren. Hiervoor geven ze redenen op voor de betwisting.

De betwiste beoordeling zal tijdens de kwaliteitscontrole worden verborgen.

Meopin zal de tekst van de betwisting die door de Zorgverlener via het dashboard werd ingegeven per e-mail naar de Patiënt sturen. Meopin zal de Patiënt vragen om details over de beoordeling te verstrekken en deze indien mogelijk met schriftelijk bewijs te staven (ontvangstbewijs, overschrijving, bevestiging van afspraak, waaruit blijkt dat de Patiënt de Zorgverlener heeft bezocht).

Als de Patiënt niet binnen de door Meopin gestelde tijd op deze kennisgeving reageert, verwijdert Meopin onherroepelijk beoordeling. Meopin zal de Zorgverlener naar behoren op de hoogte brengen van de verwijdering.

Als de Patiënt de betreffende documentatie (bijvoorbeeld bewijs van afspraak) verstrekt, zal Meopin deze documentatie per e-mail naar de Zorgverlener sturen. Meopin garandeert dat uitsluitend anonieme documentatie wordt verzonden. Dit betekent dat alle relevante privégegevens (zoals naam, geboortedatum, verzekeringsnummer, adres) onleesbaar worden gemaakt, zodat de identiteit van de Patiënt niet aan de Zorgverlener onthuld wordt. Meopin zal de Zorgverlener vragen om stellingname inzake deze documenten.

Na ontvangst van de stellingname door de Zorgverlener analyseert Meopin de beoordeling en, onder andere, controleert Meopin of het gaat om een opinie (wettelijk beschermd door de vrijheid van meningsuiting) of een beschrijving van feiten (die moeten kunnen worden bewezen), of een combinatie van beide.

Als de Zorgverlener niet binnen de door Meopin gestelde tijd reageert, wordt de beoordeling opnieuw gepubliceerd.

Als de Zorgverlener reageert, en afhankelijk van het resultaat van de analyse, beslist Meopin of de beoordeling opnieuw geheel of gedeeltelijk wordt gepubliceerd of wordt verwijderd. Meopin zal de Zorgverlener en de Patiënt over haar beslissing informeren.

5.8. Gebruikers, andere dan Zorgverleners en personen die namens hen handelen en die inhoud indienen in overeenstemming met deze AV, mogen slechts één (1) beoordeling indienen met betrekking tot dezelfde Zorgverlener, entiteit, procedure of onderwerp, maar kunnen de reeds gepubliceerde beoordeling wel bewerken, in het geval dat opmerkingen, reacties of notities moeten worden aangepast om meer recente ervaringen of overwegingen te reflecteren.

6. Inzendingen

6.1. De Gebruiker kan aan Meopin inhoud doorgeven, zoals opmerkingen, e-mails, klachten, suggesties, verbeteringen, ideeën, grafieken, feedback, wijzigingen, concepten, reacties, recensies, beoordelingen, illustraties en ander materiaal (andere dan die welke werden gegeven op het moment van registratie) via het platform (apart en gezamenlijk, de “Inzendingen” genaamd).

6.2. De Gebruiker verleent hierbij (Meopin) een niet-exclusief, royaltyvrij, overdraagbaar, onherroepelijk en volledig in sublicentie te geven recht om de Inzendingen over de hele wereld in nu bekende of nog te ontwikkelen vorm, medium of technologie zonder vermelding te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te verspreiden, te publiceren, er afgeleide werken van te maken en te tonen, voor zo lang als wettelijk toegestaan. De Gebruiker doet, met inachtneming van de toepasselijke specifieke wetgeving inzake auteursrecht, ook afstand van alle morele rechten die hij/zij kan hebben in verband met de Inzendingen

6.3. Meopin is niet verplicht om Inzendingen van de Gebruiker als vertrouwelijk te behandelen. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat Meopin de concepten en ideeën die werden opgenomen in zijn/haar Inzendingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, product- of reclame-ideeën) mag gebruiken voor commerciële of andere doeleinden, zonder vergoeding aan de Gebruiker. Meopin draagt ​​geen aansprakelijkheid tegenover de Gebruiker als gevolg van eventuele overeenkomsten tussen concepten en ideeën die werden opgenomen in de Inzendingen van de Gebruiker en toekomstige activiteiten van Meopin.

6.4. Inzendingen, met inbegrip van persoonsgegevens die daarin werden opgenomen, worden vrijwillig gedaan. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn/haar Inzendingen, die te allen tijde moeten voldoen aan de regels voor het gebruik van het Platform onder punt 10.

6.5. Indien de Inzending in strijd is met de bepalingen van de AV, behoudt Meopin zich het recht voor om ze te verwijderen conform het in punt 8 beschreven proces.

7. Gebruikersaccounts, –namen en wachtwoorden

7.1. De toegang tot bepaalde delen van het Platform, de Inhoud en de Producten en Diensten wordt beperkt door een gebruikersidentificatie (“Gebruikersnaam”) en een wachtwoord, die door de Gebruiker worden gekozen en/of verstrekt via het Platform bij de registratie van een account. Een registratie is vereist voor zowel Zorgverleners (om het gratis basisprofiel in het Platform te kunnen aanpassen en/of Abonnementsdiensten van Meopin te kunnen ontvangen) als voor Patiënten (om Zorgverleners te beoordelen, om online afspraken te maken met Zorgverleners, om te chatten met Zorgverleners, of om bepaalde Diensten van Zorgverleners of Meopin te ontvangen).

7.2. De Gebruiker heeft eventueel afzonderlijke Gebruikersnamen en wachtwoorden nodig om een Meopin-account te registreren op de Website en via de App. Door een account te registreren, verklaart, garandeert en stemt de Gebruiker ermee in dat hij/zij (i) minstens 18 jaar oud is, of als hij/zij jonger is dan 18 jaar, maar ouder dan 13 jaar, dat hij/zij zich registreert met de toestemming van een ouder of wettelijke voogd, (ii) zijn/haar identiteit gebruikt, (iii) alleen juiste, nauwkeurige, up-to-date en volledige informatie over zichzelf heeft verstrekt tijdens het registratieproces, en (iv) de gegevens die hij/zij heeft verstrekt steeds zal bijwerken zodat deze juist, nauwkeurig, up-to-date en volledig blijven. De Gebruiker kan zijn/haar gegevens op elk moment aanpassen door zich aan te melden op het Platform en door op “Inloggen” te klikken.

7.3. Het account van de Gebruiker is uitsluitend voor zijn/haar persoonlijk gebruik. De Gebruikersnaam en het wachtwoord van de Gebruiker zijn uniek voor hem/haar, en hij/zij gaat ermee akkoord om zijn/haar Gebruikersnaam en wachtwoord niet te ontsluiten aan of te delen met derden.

Door in te loggen op zijn/haar account met behulp van een wachtwoord verklaart, garandeert en aanvaardt de Gebruiker dat hij/zij bevoegd is om dergelijk wachtwoord te gebruiken en de activiteiten uit te voeren die hij/zij daarbij onderneemt. Hij/zij mag niemand anders verpersoonlijken.

Hij/zij stemt er verder mee in dat uitsluitend hij/zij zelf verantwoordelijk is voor het onderhoud en de beveiliging van zijn/haar Gebruikersnaam en wachtwoord. De Gebruiker gaat er tevens mee akkoord dat uitsluitend hij/zij zelf verantwoordelijk is voor activiteiten op of via zijn/haar account, ongeacht of hij/zij de persoon is die dergelijke handelingen stelt of niet. Dit omvat alle onbevoegde toegang tot en/of gebruik van de account van de Gebruiker, zijn/haar computer of gsm. De Gebruiker brengt Meopin onmiddellijk op de hoogte indien zijn/haar accountgegevens door onbevoegde derden werden gebruikt, en hij/zij zal deze accountgegevens via het dashboard op het Platform wijzigen. De Gebruiker vrijwaart hierbij Meopin van alle aanspraken en maatregelen die voortvloeien uit het gebruik van de account van de Gebruiker door een onbevoegde derde.

7.4. Meopin behoudt zich het recht voor om de Gebruiker de toegang tot het Platform, zijn/haar account of enig deel daarvan te ontzeggen of in te trekken, of het wachtwoord van zijn/haar account op elk moment naar eigen goeddunken, met of zonder reden, te verwijderen of te wijzigen.

8. Toezicht op de Website en kennisgeving van verwijdering

8.1. Meopin behoudt zich het recht voor om de Inzendingen te controleren om ervoor te zorgen dat zij de bepalingen van de AV niet schenden.

Meopin controleert met name dat: (i) Inzendingen geen inhoud bevatten die als onwettig wordt beschouwd en met name aanstootgevend, obsceen, beledigend, intimiderend, commercieel van aard is, inbreuk maakt op, ongepast of anderszins in strijd is met deze AV, (ii) Inzendingen niet afkomstig zijn van een agentschap, de Zorgverlener zelf, het personeel of familie van de Zorgverlener, (iii) een Patiënt niet meerdere beoordelingen indient voor dezelfde Zorgverlener.

Gebruikers worden gevraagd om Meopin te informeren over elke activiteit op het Platform, die zij als onwettig, aanstootgevend, obsceen, beledigend, intimiderend of anderszins ongeschikt beschouwen. Zij kunnen Meopin van vermeende inbreuken op de hoogte brengen via hun account op het Platform of door een mail te sturen naar het contactadres dat op het Platform staat.

Gebruikers moeten zich onthouden van valse beschuldigingen. Misbruik van dit proces kan leiden tot de opschorting van de account van de Gebruiker of andere juridische gevolgen.

8.2. Meopin behoudt zich het recht om Inzendingen van het Platform te verwijderen en andere media of servers te verwijderen waar de Inzendingen van de Gebruiker kunnen worden bewaard of weergegeven door of namens Meopin, wanneer Meopin naar eigen goeddunken deze beschouwt als niet in overeenstemming met punt 8.1.

9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Het Platform bevat materiaal, zoals software, gegevens, tekst, grafieken, afbeeldingen en ander materiaal verstrekt door of namens Meopin (gezamenlijk de “Inhoud” genaamd).

Alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Inhoud, het Platform en het Websitemateriaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle broncode, objectcode, beoordelingssystemen, methodologie, operationele instructies en interfaces, ontwikkeld voor of met betrekking tot het Platform, evenals alle aanpassingen, verbeteringen, herzieningen, wijzigingen, kopieën, gedeeltelijke exemplaren, vertalingen, compilaties, verfijningen en afgeleide producten van het voorgaande, samen met alle intellectuele eigendomsrechten daarin vervat, zijn en blijven eigendom van Meopin.
Het Platform en de Inhoud die daarin zijn opgenomen en waarnaar wordt verwezen, zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Elke reproductie, doorgifte of ander gebruik is strikt verboden, tenzij anderszins bepaald in deze AV of mits uitdrukkelijke toestemming van Meopin. Verzoeken om toestemming om Inhoud te reproduceren kunnen schriftelijk aan Meopin worden gericht. Meopin vordert geen rechten in ongewijzigde overheidsgegevens.

9.2. Meopin is een handelsmerk of dienstmerk (apart en gezamenlijk de “Meopin-merken”) dat eigendom is van Meopin. Alle andere handelsmerken, dienstmerken, domeinnamen, logo’s en bedrijfsnamen die op Meopin worden weergegeven of waarnaar wordt verwezen, zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken, dienstmerken, domeinnamen, logo’s, bedrijfsnamen van, of anderszins de eigendom van Meopin of hun respectieve eigenaars. Behalve zoals voorzien in deze AV verleent Meopin de Gebruiker geen rechten in of op de Meopin-merken of de andere Merken. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat hij/zij de Meopin-merken of de andere Merken niet gebruikt op een wijze die niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze AV, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meopin of de respectieve eigenaars van de andere Merken, afhankelijk van de situatie. Verzoeken om de Meopin-merken of andere Merken te gebruiken voor andere doeleinden dan aangegeven in deze AV kunnen schriftelijk aan Meopin worden gericht.

9.3. Behoudens deze AV wordt de Gebruiker een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, persoonlijke, herroepbare licentie toegekend om (i) toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het Platform en de Inhoud, en (ii) de Inhoud te kopiëren, te downloaden en te bewaren (vb. in een tijdelijke cache) om dergelijke Inhoud uitsluitend voor niet-commercieel gebruik af te drukken en/of offline te bekijken, en niet voor wederverkoop of distributie aan iemand anders. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan de Gebruiker zijn toegekend, zijn voorbehouden aan Meopin. Er zijn geen impliciete licenties onder deze Overeenkomst.

De Gebruiker gaat er ook mee akkoord dat hij, met betrekking tot een kopie van de Inhoud die hij downloadt, creëert, genereert, bewaart en/of afdrukt, alle auteursrechten, copyright en andere eigendomsverklaringen die bij dergelijke Inhoud zijn opgenomen, zal reproduceren en overnemen.

9.4. Behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan door Meopin in deze AV of anderszins schriftelijk toegestaan, verbindt de Gebruiker zich ertoe om:

 • geen enkel aspect van het Platform of enige Inhoud, geheel of gedeeltelijk, in enige vorm of op enige wijze, handmatig of automatisch, direct of indirect te kopiëren, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te distribueren, te verzenden, te downloaden, te uploaden, te posten, te verkopen, te verhuren, te licenseren, over te dragen, te publiceren, te tonen, te reflecteren, te lijsten, te verzamelen, te extraheren, te verpakken, er afgeleide werken van maken, te decompileren of te demonteren,
 • noch direct, noch indirect gebruik te maken van metatags, meta-elementen, “verborgen tekst” of van andere equivalenten met behulp van de namen “Meopin s.e.c.s.”, “Meopin”, “www.meopin.com”, “Meopin mobiele applicatie”, “Meopin algemene voorwaarden”, “Meopin privacybeleid” of van enig ander equivalent zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Meopin,
 • geen gebruik te maken van enig aspect van het Platform of de Inhoud om lijsten van Zorgverleners voor commerciële doeleinden op te stellen, om onafhankelijke gegevensbestanden te maken of te handelen in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving.

9.5. De Gebruiker gaat ermee akkoord om geen activiteiten uit te voeren die een inbreuk zouden vormen op de auteursrechten of het copyright met betrekking tot de Websitematerialen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Beoordelingen, Lijsten en/of de systemen en methodologieën die worden gebruikt om de Beoordelingen en Lijsten te maken of weer te geven.

Meopin dwingt haar intellectuele eigendomsrechten naar de volledige strekking van de wet af en zal niet aarzelen om ongeoorloofd gebruik of reproductie van de Inhoud, Inzendingen, Databases, Producten en Diensten, en alle andere daarin vervatte informatie die in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op de intellectuele eigendomsrechten wordt beschermd, te vervolgen.

10. Gebruik van het Platform

10.1. Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor de Inzendingen die zij via het Platform publiceren.

10.2. Zij zullen ervoor zorgen dat dergelijke Inzendingen:
(i) geen wet overtreden, of aanleiding geven tot criminele of andere illegale activiteiten, of deze bevorderen;
(ii) geen laster, smaad, discriminerende of denigrerende elementen bevatten, of de privacy van derden aantasten;
(iii) niet obsceen of pornografisch van aard zijn;
(iv) niet schadelijk, bedreigend, beledigend, grof, intimiderend, vulgair, vals of onjuist zijn;
(v) geen persoonlijke aanvallen op andere personen vormen, of anderszins aanstoot kunnen geven op grond van nationaliteit, etniciteit, geslacht, seksuele geaardheid, religie, geloof, leeftijd of handicap;
(vi) geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, copyright, handelsmerk, octrooi, handelsgeheim;
(vii) geen persoon, product of dienst bevorderen of adverteren, of verzoeken om middelen bevatten;
(viii) niet als vertrouwelijk worden beschouwd in overeenstemming met enig contract of beleid;
(ix) geen aanleiding geven tot geweld, of vuurwapens, munitie of wapens adverteren;
(x) geen tabaks- of alcoholproducten adverteren;
(xi) geen negatieve invloed hebben op de reputatie en het publieke imago van Meopin, rekening houdend met het recht op vrije meningsuiting.

10.3. In aanvulling op de bovenstaande eisen, dienen de Inzendingen te voldoen aan de regels voor reclame die worden vermeld onder punt 13.

10.4. Als de Gebruiker een Zorgverlener is, of een persoon die door een Zorgverlener is gemachtigd om inhoud in te dienen of te bewerken, moet hij/zij ervoor zorgen dat zijn/haar Inzendingen:
(i) voldoen aan alle regels (met inbegrip van deontologische regels) en regelgeving waaraan de Zorgverlener is onderworpen;
(ii) waarheidsgetrouw en nauwkeurig zijn;
(iii) het oorspronkelijke werk van zijn/haar auteurschap zijn;
(iv) niet leiden tot het adverteren van een specifieke Zorgverlener;
(v) niet leiden tot het bevorderen van het voorschrijven, afleveren, de verkoop of het verbruik van geneesmiddelen;
(vi) niet resulteren in het benaderen van Patiënten.

10.5. Als Inhoud die door een Zorgverlener op het Platform wordt geplaatst betrekking heeft op derden, bijvoorbeeld foto’s of cv’s van hun teamleden, garandeert de Zorgverlener dat de betrokken derden toestemming hebben gegeven voor de publicatie van de inhoud. Meopin is bevoegd om op elk moment een bewijs van dergelijke toestemming te vragen.

10.6. Zorgverleners vrijwaren Meopin, met betrekking tot de Inzendingen, van aansprakelijkheid met betrekking tot rechten van derden die worden geschonden door de uitvoering van de Abonnementsdiensten en verbinden zich ertoe Meopin te ondersteunen met alle vereiste verklaringen en documentatie indien een derde de aansprakelijkheid van Meopin inroept.

10.7. De Gebruiker zal direct noch indirect:

 • gebruikmaken van Inhoud, Inzendingen, Databases of andere daarin opgenomen informatie voor andere doeleinden dan zijn/haar persoonlijke, niet-commerciële evaluatie van Zorgverleners, of om afspraken te maken met Zorgverleners,
 • gebruikmaken van Inhoud, Inzendingen, Databases, Producten en Diensten of andere daarin opgenomen informatie om mailinglijsten of andere lijsten van Zorgverleners voor commerciële doeleinden samen te stellen,
 • gebruikmaken van Inhoud, Inzendingen, Databases, Producten en Diensten of andere daarin opgenomen informatie om onafhankelijke gegevensbestanden te maken of anderszins statistische informatie daaruit of daarvan te verzamelen,
 • gebruikmaken van Inhoud, Inzendingen, Databases, Producten en Diensten of andere daarin opgenomen informatie in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving,
 • onder enige vorm, medium of technologie Inhoud, Inzendingen, Databases, of andere daarin opgenomen informatie, en/of samenvattingen of deelverzamelingen daarvan publiceren of aan een persoon of entiteit doorgeven,
 • proberen toegang te verkrijgen tot of zich toegang verschaffen tot een account van een andere Gebruiker,
 • proberen om, op welke wijze dan ook, de Gebruikersnaam, het wachtwoord en/of persoonsgegevens van andere Gebruikers te verkrijgen of te verifiëren,
 • proberen om de beveiligingssystemen van Meopin te omzeilen,
 • proberen om op onbevoegde of frauduleuze wijze toegang te krijgen tot of zich toegang te verschaffen tot het Platform,
 • valse recensies schrijven, handeldrijven in recensies met andere bedrijven, iemand vergoeden voor, of een vergoeding ontvangen voor het schrijven van een beoordeling,
 • proberen om de zoekresultaten op het Platform te manipuleren,
 • gebruikmaken van een webrobot, webspider, zoekapplicatie, of een ander geautomatiseerd apparaat, proces of middel om zich toegang te verschaffen tot het Platform of de Inhoud om deze te verzamelen of te indexeren,
 • handelingen stellen die naar eigen goeddunken van Meopin, een onredelijke of onevenredig grote belasting plaatsen, of zouden kunnen plaatsen op de IT-infrastructuur van Meopin, of anderszins overmatig het Platform belasten,
 • beveiligingsgerelateerde functies van het Platform verwijderen, omzeilen, uitschakelen, beschadigen of anderszins belemmeren, functies die het gebruik of kopiëren van de Inhoud voorkomen of beperken, of functies die beperkingen op het gebruik van het Platform afdwingen,
 • gebruikmaken van enige tools of software om het internetprotocoladres waarlangs hij/zij zich toegang verschaft tot het Platform te maskeren, te verbergen of te vervormen,
 • gebruikmaken van het Platform voor andere doeleinden dan die bedoeld door Meopin, zoals naar eigen goeddunken bepaald door Meopin, of
 • gegevens of informatie uploaden of verzenden die virussen of een computercode, corrupte bestanden of programma’s bevatten die ontworpen of bedoeld zijn om de functionaliteit van software, hardware, telecommunicatie, netwerken, servers of andere apparatuur te verstoren of te vernietigen.

11. Externe links

11.1. Internetwebsites en mobiele applicaties, die geen eigendom zijn van of niet worden beheerd of gecontroleerd door Meopin, kunnen links bevatten naar of van het Platform, of de Gebruiker toestaan om de App te downloaden of te starten. Dergelijke websites en toepassingen bevatten informatie die wordt gemaakt, gepubliceerd, onderhouden of anderszins gepost door derden die niet verwant zijn aan, anderszins onafhankelijk zijn van Meopin en waar Meopin geen controle over heeft.

11.2. Meopin onderschrijft, certificeert, onderhoudt of controleert deze andere websites en applicaties niet, geeft er geen goedkeuring aan, en garandeert de juistheid, volledigheid, werkzaamheid, tijdigheid of correcte sequentiebepaling van informatie niet die op dergelijke adressen of in dergelijke applicaties te vinden is. Meopin biedt de links alleen aan voor uw gemak.

11.3. Het gebruik van informatie van dergelijke andere websites en applicaties is vrijwillig en er mag alleen op worden vertrouwd na een onafhankelijke beoordeling van de juistheid, volledigheid, werkzaamheid en tijdigheid ervan en van de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de andere websites en applicaties. Zodra de Gebruiker de Website verlaat, zijn de AV van Meopin niet langer van toepassing. Daarom moet hij/zij de algemene voorwaarden en het beleid van de andere websites en applicaties lezen. Noch het opnemen van de link op het Platform, noch de verwijzing op de andere websites, en in applicaties, naar een Zorgverlener, product, proces of dienst bij naam, handelsnaam, handelsmerk, dienstmerk, fabrikant of anderszins houdt een goedkeuring, aanbeveling of verwijzing in door Meopin of impliceert deze.

11.4. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat Meopin niet aansprakelijk is voor schade of letsel die voortvloeien uit de inhoud van of de toegang tot dergelijke andere websites en applicaties. Bovendien is alle informatie die de Gebruiker verstrekt aan derden toegankelijk via een link op het Platform onderworpen aan het privacybeleid van die derden, en niet van Meopin.

12. Inhoud van derden en Privacy-informatie geleverd aan Derden

12.1. Sommige van de websitematerialen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bepaalde informatie over gezondheidszorg, productbeoordelingen, nieuws, gegevens, onderzoek, analyse en meningen, worden verstrekt door onafhankelijke informatieverstrekkers (“OIV”) (“Programma’s van Derden”). Meopin maakt geen verklaringen ten aanzien van, garandeert noch bevestigt de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid, geldigheid, kwaliteit, performantie, geschiktheid of correcte opeenvolging van informatie, materiaal of andere inhoud die OIV’s verstrekken. De mening of analyse van een OIV wordt door Meopin niet onderschreven. Tevens verzet Meopin zich er niet tegen of bewerkt ze deze. Meopin aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie, materiaal of andere inhoud die door een OIV worden verstrekt. Bovendien is alle privé-informatie, die de Gebruiker aan derden verstrekt toegankelijk via een link op het Platform, onderworpen aan het privacybeleid van die derden, en niet van Meopin.

12.2. Als de Gebruiker ervoor kiest ze te gebruiken, kunnen sommige of al deze Programma’s van Derden eisen dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens verstrekt die naar hem/haar kunnen leiden. Deze persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld de leeftijd, huidige gezondheidstoestand, verzekeraar, medische achtergrond, historiek van voorschriften of andere gegevens betreffende de gezondheid en levensstijl bevatten. Als de Gebruiker ervoor kiest om een of meerdere van deze Programma’s van Derden te gebruiken, zullen alle persoonsgegevens die hij/zij verstrekt als onderdeel van het Programma van Derden, evenals zijn/haar registratie-informatie, beschikbaar zijn voor de derde die het Programma van Derden beheert. Door gebruik te maken van een Programma van Derden, erkent de Gebruiker dat alle persoonsgegevens en registratie-informatie die hij/zij aan derden verstrekt, geen schending van deze AV inhoudt. Meopin kan niet garanderen dat een derde de privacy van de persoonsgegevens van de Gebruiker onder alle omstandigheden zal handhaven.

13. Reclame

13.1. Het gebruik en/of de weergave van banners, badges, tekstreclame, digitale videoreclame, gesponsorde content en/of promotie van derden (“Reclame”) op het Platform wordt geregeld door de volgende regels.

Meopin kan naar eigen goeddunken de types van Reclame bepalen die zij op het Platform aanvaardt en weergeeft. Meopin’s aanvaarding van Reclame kan evenwel niet beschouwd worden als een goedkeuring of ondersteuning van het/de aangeboden product(en) en/of dienst(en) of van het bedrijf dat de producten of diensten vervaardigt, distribueert of bevordert.

13.2. Meopin zal bepaalde types van Reclame op het Platform nooit toestaan, met inbegrip van maar niet beperkt tot Reclame die het volgende bevordert of adverteert:

 • een specifieke Zorgverlener, indien dergelijke reclame in strijd is met de toepasselijke wetgeving;
 • het voorschrift, de afgifte, de verkoop of het verbruik van geneesmiddelen, indien dergelijke reclame in strijd is met de toepasselijke wetgeving;
 • valse of feitelijk onjuiste inhoud
 • misleidende, bedrieglijke of frauduleuze inhoud
 • gezondheidsclaims die onvoldoende onderbouwd zijn
 • illegale, controversiële of aanstootgevende diensten, producten of standpunten
 • inhoud die een individu of groep discrimineert, bespot of vernedert op basis van ras, religie, nationale herkomst, geslacht, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, leeftijd, handicap of een andere status die Meopin ongepast acht voor het Platform
 • materiaal dat producten rechtstreeks adverteert aan kinderen, of bedoeld is om kinderen aan te trekken
 • vuurwapens, munitie of wapens die ontworpen zijn om ernstig lichamelijk letsel toe te brengen
 • vuurwerk
 • kansspelen
 • pornografie
 • tabaks- of alcoholproducten (behalve als onderdeel van educatieve campagnes die gericht zijn tegen roken en boodschappen van openbaar nut die oproepen tot verantwoordelijk drinkgedrag)
 • of die niet anderszins leidt tot het benaderen van Patiënten indien dergelijke benadering in strijd is met de toepasselijke wetgeving.

13.3. Elke adverteerder zorgt ervoor dat hij voldoet aan alle toepasselijke Luxemburgse en buitenlandse wet- en regelgeving. Meopin is niet verplicht de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving te controleren. Meopin behoudt zich echter het recht voor om alle Reclame te beoordelen en, als Meopin op de hoogte wordt gebracht van een schending of mogelijke schending van enige toepasselijke wet- of regelgeving, om de Reclame te verwijderen.

13.4. De Adverteerder zorgt ervoor dat alle Reclame op het Platform duidelijk en ondubbelzinnig wordt geïdentificeerd. Het woord “Reclame” zal worden gebruikt naast de Reclame. Meopin vereist het gebruik van de labels “Geleverd door” of “Gesponsord door” om inhoud te identificeren die wordt gemaakt of beïnvloed door een Adverteerder, zodat Gebruikers van het Platform dergelijke inhoud kunnen onderscheiden van redactioneel onafhankelijke inhoud waarover Meopin alleen de redactionele controle heeft. Gebruikers kunnen Reclame op het Platform herkennen doordat de labels “Geleverd door” of “Gesponsord door” en de naam van de Adverteerder, die in de gesponsorde inhoud verschijnt, worden gebruikt.

De Adverteerder zal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins door Meopin werd goedgekeurd, ervoor zorgen dat de Reclame op het Platform geen telefoonnummers of verwijzingen naar een arts bevat, noch enig type van informatietechnologie of ander informatievergaringsmiddel bevat die gebruikersgegevens verzamelen of toelaten dat derden deze vastleggen om later te gebruiken voor gedragsgerichte reclame, remarketing of retargeting. De Adverteerder zorgt ervoor dat wanneer de Gebruiker op de Reclame op het Platform klikt hij/zij naar een website wordt gestuurd die relevant is voor de weergegeven reclame. Als Meopin bepaalt dat de doel-URL niet relevant is, wordt de plaatsing van de reclame geweigerd.

13.5. Meopin kan, op elk gewenst moment, om welke reden dan ook, Reclame op het Platform weigeren, annuleren of verwijderen. Bij weigering, annulering of verwijdering van Reclame, zal Meopin de Adverteerder onmiddellijk op de hoogte brengen met een verklaring betreffende de weigering, annulering of verwijdering.

13.6. Reclame op het Platform zal gebaseerd zijn op de interesses van de Gebruikers. Meopin zal de reclame optimaliseren door anoniem gebruikersgedrag te verzamelen en te verwerken voor geprognosticeerde belangen. Een cookie wordt hiervoor op de computers van de Gebruikers opgeslagen. Meopin kan ook derden toegang geven tot gebruikersgegevens.

14. Privacybeleid

14.1. Meopin heeft dit privacybeleid ten gunste van de Gebruikers van het Platform ontwikkeld (“Privacybeleid”) als bewijs van haar inzet om de privacy van de informatie, die Meopin via het Platform verzamelt, te beschermen. Dit Privacybeleid vat samen hoe Meopin de persoonsgegevens behandelt die de Gebruiker vrijwillig verstrekt wanneer hij/zij het Platform gebruikt en die Meopin automatisch kan verzamelen wanneer de Gebruikers het Platform bezoeken (“Persoonsgegevens”).

Meopin wordt beschouwd als gegevensbeheerder met betrekking tot de via het Platform verzamelde Persoonsgegevens en verplicht zich er derhalve toe de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven, evenals alle EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wanneer de Gebruiker een account aanmaakt op het Platform en in het overeenkomstige gedeelte klikt op “Ik ga akkoord”, bevestigt hij/zij dat hij/zij het Privacybeleid van Meopin heeft gelezen en aanvaard, en instemt met de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens, zoals uiteengezet in het Privacybeleid.

14.2. Persoonsgegevens die Meopin verzamelt. Om sommige diensten te gebruiken en toegang te krijgen tot bepaalde delen van het Platform, moet de Gebruiker Persoonsgegevens opgeven die naar hem/haar kunnen verwijzen, zoals zijn/haar volledige naam, huisadres en postcode, telefoonnummer en e-mailadres. Meopin verzamelt deze Persoonsgegevens die de Gebruiker vrijwillig verstrekt door middel van onlinegegevensinvoer, enquêtes, productaankopen en registratieformulieren. Meopin verzamelt de meeste van deze persoonsgegevens van de Gebruiker tijdens een eerste vrijwillig registratieproces van de Gebruiker voor het Platform. Meopin vraagt de Gebruiker ook op andere momenten af en toe om Persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer hij/zij facultatieve enquêtes invult, facultatieve contactformulieren invult voor bijkomende informatie over bepaalde producten en diensten of gebruikmaakt van een bepaalde dienst. Bijgevolg kan de Gebruiker in belangrijke mate bepalen welke Persoonsgegevens hij/zij op vrijwillige basis wenst te verstrekken aan Meopin. Dergelijke gegevens worden georganiseerd en bewaard in databases (“Databases”).

14.3. Redenen om Persoonsgegevens te verzamelen. Meopin verbetert regelmatig het Platform om de Gebruikers een meer gepersonaliseerde, relevante en intelligente dienst aan te bieden.

Het belangrijkste doel van Meopin bij het verzamelen van Persoonsgegevens is het leveren van een aangepaste en gepersonaliseerde dienst aan de Gebruikers van het Platform.

Meopin kan ook Persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden en vooral om: (i) Gebruikers te e-mailen, conform de toepasselijke wetgeving, met betrekking tot nieuwe functies of informatie die via het Platform beschikbaar is, of waarvan Meopin van mening is dat deze van belang kan zijn voor Gebruikers van dit Platform; en (ii) Meopin en haar adverteerders en detailhandelaren, en hun filialen, die goederen of diensten aanbieden waarvan Meopin van mening is dat deze van belang kunnen zijn voor Gebruikers, toe te laten om relevante informatie en aanbiedingen in om het even welke vorm aan Gebruikers te verstrekken. Meopin verzamelt IP-adressen om de Gebruikers te voorzien van Reclame in overeenstemming met het voorgaande, en voor systeembeheer en probleemoplossingsdoeleinden en om geaggregeerde informatie aan adverteerders en anderen te verstrekken. Het verzamelen van Persoonsgegevens helpt Meopin bij dit verbeteringsproces door de belangen en behoeften van de vele Gebruikers op dit Platform te identificeren.

14.4. Cookies. Meopin gebruikt cookies om informatie te verzamelen en te bewaren wanneer Gebruikers het Platform bezoeken (“Cookies”).

Cookies stellen Meopin in staat om de gebruikerservaring van het Platform of andere websites van derden waarmee Meopin een reclame-arrangement heeft, te personaliseren. Wanneer een Gebruiker dit Platform opnieuw bezoekt, kan Meopin de Gebruiker door het Cookie herkennen en zorgen voor een gepersonaliseerde ervaring van de Gebruiker op dit Platform. Meopin gebruikt bijvoorbeeld Cookies om toegangsrechten van Gebruikers tot dit Platform te herkennen, het gebruik van de website en verkeerspatronen te volgen, reclame voor goederen of diensten toe te voegen op basis van de informatie die door de Gebruiker werd ingediend, of die werd afgeleid op basis van handelingen van de Gebruiker, en om de interesse voor dit Platform in te schatten. Meopin gebruikt ook Cookies om Gebruikersnamen en wachtwoorden op te slaan die bij registratie worden verstrekt. Als Meopin Cookies gebruikt in verband met het verzamelen van informatie voor derden (dat wil zeggen adverteerders), kan de betreffende adverteerder een elektronische melding ontvangen wanneer een Gebruiker de reclame bekijkt.

Wanneer een Gebruiker een site van derden bezoekt na het bezoeken van het Platform, herkent deze derde de Gebruiker door het Cookie en past hij de gebruikerservaring op die site aan. Meopin gebruikt bijvoorbeeld Cookies om reclame voor goederen of diensten toe te voegen op reclameplaatsen die werden geregeld met andere websites van derden op basis van informatie afgeleid uit handelingen van de Gebruiker op het Platform. Naast gebruik voor Afspraakdiensten kan Meopin gebruikmaken van netwerkadverteerders van derden om reclame op het Platform te laten zien, op andere sites van derden waarmee Meopin een reclameregeling heeft getroffen en kan Meopin een verkeersmetingsdienst gebruiken om verkeer op het Platform te analyseren. Netwerkadverteerders zijn derden die reclame weergeven op basis van de bezoeken van de Gebruiker aan het Platform en andere websites die de Gebruiker heeft bezocht, welke reclame kan zijn gebaseerd op informatie die wordt ingediend door, of afgeleid uit de handelingen van de Gebruiker op het Platform. Reclameweergave van derden stelt Meopin in staat om de Gebruiker gepersonaliseerde reclame te tonen voor producten en diensten waar de Gebruiker interesse in zou kunnen hebben. Hoewel adverteerders van derden en andere bedrijven geen toegang hebben tot Cookies die door het Platform worden bewaard, kunnen de netwerkadverteerders van derden op het Platform, de adverteerders, de sponsors en/of de verkeersmetingsdiensten hun eigen Cookies op de computer van de Gebruiker bewaren als hij/zij ervoor kiest om cookies in zijn/haar browser toe te laten. Deze Cookies van derden zijn bijvoorbeeld bedoeld om reclame te tonen aan de Gebruiker waar hij/zij interesse in zou kunnen hebben, om te voorkomen dat hij/zij te vaak dezelfde reclame te zien krijgt en om onderzoek te doen naar het nut van bepaalde reclame voor de Gebruiker. Eventuele afbeeldingen (of andere delen van een webpagina) die door derden samen met Cookies van derden worden getoond, kunnen dienen als webbakens, waardoor derden de eerder beschreven activiteiten kunnen uitvoeren. Cookies en webbakens van derden worden beheerst door het specifieke privacybeleid van elke derde, niet door deze AV. Terwijl Meopin een aantal bedrijven kan gebruiken om reclame op het Platform te tonen, kan de Gebruiker http://www.networkadvertising.org bezoeken, waar informatie wordt verstrekt over de reclame van derden en de “opt-out”-procedures van bepaalde advertentieservers van derden die Meopin kan gebruiken.

Voor meer informatie over Cookies kan de gebruiker terecht op http://allaboutcookies.org/. Hoewel de meeste webbrowsers aanvankelijk zijn ingesteld om Cookies te aanvaarden, kan de Gebruiker als hij/zij dit verkiest de plaatsing van een Cookie op zijn/haar harde schijf weigeren in de instellingen van zijn/haar browsersoftware (indien beschikbaar) om het Cookie te verwijderen. Maar bepaalde delen van dit Platform kunnen niet correct functioneren als de browser geen Cookies aanvaardt.

14.5. Openbaarmaking van Persoonsgegevens aan derden. Meopin kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker, met het oog op het verlenen van de Diensten, met de volgende categorieën gegevensontvangers delen: externe dienstverleners, zakenpartners (zoals marketeers, adverteerders en andere Zorgverleners), overheden en filialen, gevestigd in Duitsland of in het buitenland, met inbegrip van landen die geen passend beschermingsniveau voorzien in overeenstemming met de regelgeving van de Europese Commissie, voor zover deze overdracht noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Dergelijke overdracht/openbaarmaking gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Meopin behoudt zich tevens het recht voor om de registratie-informatie, of andere Persoonsgegevens, van de Gebruiker te delen of over te dragen ter naleving van een wettelijke vereiste (volgens binnenlands of buitenlands recht) of een rechterlijk bevel.

14.6. Maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen. Op het Platform en binnen Meopin streeft Meopin ernaar om passende administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen te treffen om de Persoonsgegevens van de Gebruiker, die zich onder controle van Meopin bevinden, te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of toegang. Meopin verleent bijvoorbeeld uitsluitend aan bevoegd personeel toegang tot bewaarde Persoonsgegevens. Bovendien biedt Meopin de Gebruiker de mogelijkheid om een beveiligde server te gebruiken wanneer de Gebruiker zich online registreert of toegang heeft tot zijn/haar accountinformatie via het Platform. De beveiligde server versleutelt alle informatie die de Gebruikers invoeren voordat ze naar Meopin wordt verzonden.

Hoewel Meopin haar best doet om een veilig en betrouwbaar Platform te creëren voor haar Gebruikers, kan de vertrouwelijkheid en veiligheid van berichten of materiaal die via dit Platform of e-mail naar of via Meopin worden verzonden, niet op elk moment gegarandeerd 100% veilig zijn. Bij de openbaarmaking van Persoonsgegevens moet de Gebruiker zich bewust zijn van het feit dat deze potentieel toegankelijk zijn voor het publiek en derhalve kunnen worden verzameld en gebruikt door anderen zonder zijn/haar toestemming. Bijgevolg dient de Gebruiker zorgvuldig te overwegen of hij/zij gevoelige informatie wil indienen die hij/zij niet publiek zou willen maken en moet hij/zij erkennen dat zijn/haar gebruik van het Internet en dit Platform uitsluitend op risico van de Gebruiker gebeurt. De Gebruiker is alleen zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van al zijn/haar Persoonsgegevens. Meopin is niet verantwoordelijk of aansprakelijk tegenover anderen voor de beveiliging van zijn/haar Persoonsgegevens die via het Internet worden verzonden. Meopin dringt er bij alle Gebruikers op aan om voorzichtig en verantwoordelijk te zijn wanneer ze online zijn.

14.7. Opt-out voor het gebruik en de openbaarmaking van Persoonsgegevens door Meopin voor marketingdoeleinden. De Gebruiker moet via “opt-in” goedkeuring geven om Meopin in staat te stellen de Persoonsgegevens van de Gebruiker te gebruiken en openbaar te maken voor marketingdoeleinden, zoals beschreven in deze AV. Door een account op het Platform te creëren, erkennen Gebruikers dat ze deze AV en het Privacybeleid hebben gelezen en aanvaarden en dat zij ermee instemmen dat Meopin hun Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden gebruikt.

Als de Gebruiker er via “opt-in” mee instemt dat Meopin zijn/haar Persoonsgegevens gebruikt of deelt, kan hij/zij dit later via “opt-out” wijzigen.

De Gebruiker kan toekomstig gebruik en openbaarmaking van zijn/haar Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden weigeren door te vragen zijn/haar Persoonsgegevens uit de Database van Meopin te verwijderen, of weigeren om toekomstige marketinggerelateerde e-mails van Meopin te ontvangen door op de “opt-out”-link te klikken in de e-mail die door Meopin naar de Gebruiker wordt verzonden.

14.8. Toegang tot, wijziging van of verwijdering van Persoonsgegevens. De Gebruiker kan op elk moment contact opnemen met Meopin via e-mail, in overeenstemming met zijn/haar rechten op grond van de toepasselijke gegevensbeschermingswetten, om te vragen naar (i) een samenvatting van zijn/haar Persoonsgegevens die door Meopin worden bewaard, (ii) een wijziging van de Persoonsgegevens van de Gebruiker die door Meopin worden bijgehouden, of (iii) de verwijdering van de Persoonsgegevens van de Gebruiker uit de Database van Meopin. Het verzoek moet worden gestuurd naar support@meopin.com.

15. Vrijwaringsclausule

15.1. Het Platform en de Websitematerialen worden verstrekt in de staat waarin deze verkeren en beschikbaar zijn en zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Hoewel Meopin ernaar streeft de meest nauwkeurige en up-to-date informatie te leveren die beschikbaar is, kunnen de Websitematerialen technische of andere onjuistheden of typografische fouten bevatten, en kunnen deze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt.

15.2. Meopin wijst, naar de volledige strekking van de toepasselijke wetgeving, alle uitdrukkelijke of impliciete garanties af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, (a) enige garanties betreffende de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid, gangbaarheid, kwaliteit, performantie of geschiktheid van dit Platform, de Websitematerialen of producten, diensten of resultaten die op of via dit Platform worden verkregen, en (b) enige impliciete garanties van aanspraak, niet-schending, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Meopin geeft geen verklaringen of garanties, uitdrukkelijke of impliciete, dat het Platform of enige Websitematerialen de Gebruiker zullen helpen bij het identificeren van een geschikte Zorgverlener of voor enig ander doel. Meopin verklaart of garandeert niet dat het Platform ononderbroken, storingsvrij of vrij van virussen of andere schadelijke componenten zal zijn, of dat eventuele defecten zullen worden gecorrigeerd. De Gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in dat zijn/haar gebruik van het Platform en de Websitematerialen volledig voor eigen risico is.

16. Verklaringen

16.1. Het Platform biedt geen medisch advies. De Website, de App, de Producten en Diensten en de Inhoud worden alleen ter informatie verstrekt en zijn niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. De Gebruiker moet altijd advies van een arts of andere gekwalificeerde Zorgverlener inwinnen voor antwoorden op eventuele vragen die hij/zij heeft met betrekking tot een medische of gezondheidstoestand. De Gebruiker mag medisch advies nooit negeren of het inwinnen ervan uitstellen wegens iets dat hij/zij op het Platform heeft gelezen. De Gebruiker vertrouwt op de Website, de App, de Producten en Diensten en de Inhoud uitsluitend op eigen risico.

16.2 De meningen op Platform zijn die van de Gebruikers en niet die van Meopin.

Meopin, haar Filialen, dochterondernemingen of haar of hun functionarissen, bestuurders, aandeelhouders, werknemers, leveranciers van inhoud, klanten of leveranciers, geven geen goedkeuring aan enige Gebruiker, Zorgverlener of Inzending die door een Gebruiker of Zorgverlener werd geplaatst (met inbegrip van, maar niet beperkt tot een mening, aanbeveling of advies uitgedrukt door een Gebruiker of Zorgverlener).

16.3. Sommige Inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot informatie, gegevens, onderzoek, analyse, recensies en beoordelingen over de Zorgverlener worden verstrekt door informatieverstrekkers van derden. Meopin maakt geen verklaringen ten aanzien van, noch garandeert, noch bevestigt Meopin de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid, gangbaarheid, kwaliteit, performantie of geschiktheid van informatie, materiaal of andere gegevens die door informatieverstrekkers van derden worden verstrekt.

De Gebruiker moet aanvullende informatie verkrijgen die nodig is om een weloverwogen beslissing te nemen alvorens een specifieke Zorgverlener te selecteren en te gebruiken.

17. Aansprakelijkheidsbeperkingen

17.1. Het enige en exclusieve recht en rechtsmiddel van een Gebruiker in geval van ontevredenheid met betrekking tot het Platform, de producten of de dienst is de beëindiging en stopzetting door de Gebruiker van de toegang ertoe, of het gebruik ervan.

17.2. Meopin is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel voor schending van garantie, contractbreuk, of onrecht (waar nalatigheid de schuldstandaard is) die werd veroorzaakt door het gebruik van het Platform door de Gebruiker of de Inhoud of de producten en diensten die beschikbaar worden gesteld via het Platform, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uitval of afname van de prestaties, fouten, weglating, onderbreking, defect, vertraging van transmissie, computervirus of communicatiefout.

17.3. Voor zover wettelijk toegestaan, is Meopin niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van, het niet kunnen gebruiken van, of vertrouwen op het Platform en de Inhoud of producten of diensten die op of via het Platform worden verkregen, zelfs als Meopin op de hoogte werd gebracht over de mogelijkheid van dergelijke schade. In geen geval zal de cumulatieve aansprakelijkheid van Meopin aan de Gebruiker voor directe schade op grond van deze AV of daarop betrekking hebbende, meer dan honderd (100) euro bedragen.

17.4. Voorts wijst Meopin uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af met betrekking tot afzonderlijke afspraken die de Gebruiker mag maken met Zorgverleners of met derden die producten of diensten aanbieden op of via dit Platform, en de Gebruiker zal zich uitsluitend richten tot dergelijke Zorgverleners en derden met betrekking tot alle aanspraken die voortvloeien uit dergelijke afspraken en/of dergelijke producten of diensten. De Gebruiker gaat ermee akkoord om alle verantwoordelijkheid te nemen in verband met het kiezen van een Zorgverlener, ongeacht of hij/zij informatie heeft verkregen over deze Zorgverlener op of via ons Platform. Hij/zij erkent en gaat ermee akkoord dat Meopin en haar licentiegevers, leveranciers en filialen (gezamenlijk de “Filialen” genaamd), en de bestuurders, functionarissen, agenten en vertegenwoordigers hiervan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig advies, behandeling of andere diensten die door een Zorgverlener worden verleend, of voor eventuele aanspraken in verband met wanpraktijken en andere aanspraken die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen voortvloeien uit dergelijk advies, behandeling of andere diensten.

17.5. Het gebruik van Internet is uitsluitend op eigen risico van de Gebruiker en is onderworpen aan alle toepasselijke lokale, nationale, federale en internationale wet- en regelgeving. Hoewel Meopin haar best doet om een veilig en betrouwbaar Platform te creëren, kan de vertrouwelijkheid en veiligheid van berichten of materiaal die via het Internet naar ons worden verzonden niet worden gegarandeerd. Bijgevolg is Meopin niet verantwoordelijk voor de veiligheid van informatie die wordt verzonden via het Internet, voor de nauwkeurigheid van de informatie op het Platform, of voor de gevolgen van het vertrouwen op dergelijke informatie. De Gebruiker moet zijn/haar eigen beslissingen maken met betrekking tot deze zaken.

17.6. De Gebruiker vrijwaart Meopin van eventuele vorderingen die voortvloeien uit een oorzaak waarover Meopin geen directe controle heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, storingen van elektronische of mechanische apparatuur of communicatielijnen, telefoon- of andere verbindingsproblemen, computervirussen of andere schadelijke code of gegevens, onbevoegde toegang, diefstal, gebruikersfouten, noodweer, aardbevingen, natuurrampen, stakingen of andere arbeidsomstandigheden, oorlogen of overheidsbeperkingen, en openbaarmaking van de persoonlijke gezondheidsinformatie van de Gebruiker die hij/zij heeft verstrekt aan derden via links op het Platform.

18. Schadeloosstelling

18.1. De Gebruiker gaat ermee akkoord om Meopin en Meopin’s bestuurders, functionarissen, aandeelhouders, eigenaren, partners, werknemers, agenten, vertegenwoordigers, bedienden, advocaten, voorgangers, opvolgers en rechtverkrijgenden te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen en van alle vorderingen, procedures, schade, letsel, aansprakelijkheden, verliezen, kosten en uitgaven (met inbegrip van redelijke advocatenkosten en proceskosten), die verband houden met of voortvloeien uit:
(i) het gebruik door de Gebruiker van het Platform, de Websitematerialen of producten of diensten die op of via het Platform worden verkregen,
(ii) producten of diensten die de Gebruiker heeft verkregen van derden die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de Inhoud en andere informatie die op of via het Platform wordt bekeken of verkregen,
(iii) inzendingen die de Gebruiker op het Platform plaatst,
(iv) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden of enige ander nalatig, onwettig of onrechtmatig gedrag door de Gebruiker of een andere persoon die toegang tot het Platform heeft met behulp van de account van de Gebruiker, zijn/haar computer of mobiele apparaat, en
(v) schendingen door de Gebruiker van de AV.

19. Duur en beëindiging

19.1. Deze AV zullen van kracht worden wanneer de Gebruiker op “Ik ga akkoord” klikt bij deze AV, of indien dit eerder plaatsvindt, wanneer hij/zij het Platform of de Inhoud bezoekt, raadpleegt of gebruikt, en blijven van kracht, tenzij zij worden beëindigd door de Gebruiker in overeenstemming met deze AV en/of door Meopin.

19.2. Meopin behoudt zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook, zonder kennisgeving aan de Gebruiker, (i) de Gebruiker de toegang tot het Platform om legitieme en objectieve redenen te weigeren, (ii) de Inhoud of diensten beschikbaar op of via het Platform te wijzigen, te verwijderen of te stoppen, of (iii) de Overeenkomst te beëindigen in geval van schending van deze AV of voor andere legitieme redenen.

19.3. De Zorgverlener kan de Abonnementsdiensten op elk moment beëindigen door zijn/haar account in het gedeelte accountbeheer te schrappen of door Meopin hier schriftelijk om te verzoeken. Elk abonnement dat voor of op de twintigste (20ste) dag van de maand wordt beëindigd, wordt beëindigd op de laatste dag van de huidige maand. Elk abonnement dat op of na de eenentwintigste (21ste) dag van de maand wordt beëindigd, wordt beëindigd op de laatste dag van de volgende maand. De beëindiging wordt uitgevoerd door de Zorgverlener via zijn/haar dashboard op het Platform.
De Zorgverlener wordt ervan op de hoogte gebracht dat de beëindiging van de Abonnementsdiensten niet zal leiden tot de beëindiging van het basisprofiel of de annulering van de profielpagina op het Platform.

19.4. De vrijwaringsclausules, beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid, voorbehoud en toekenning van eigendomsrechten en andere voorwaarden van deze AV die gezien hun aard bedoeld zijn om van kracht te blijven na de beëindiging van een overeenkomst, zullen van kracht blijven na de beëindiging of het verlopen van de Overeenkomst.

20. Toepasselijk recht en jurisdictie

20.1. Toepasselijk recht. Het bezoeken, raadplegen en gebruiken van het Platform, de Inhoud en deze Overeenkomst en alle aangelegenheden of kwesties die hieraan onderworpen zijn, worden allemaal geregeld door de wetten van Duitsland, zonder inachtneming van eventuele bepalingen aangaande conflicterende wetten die betrekking hebben op en/of van toepassing zijn op het materieel recht van een andere jurisdictie.

20.2. Jurisdictie. Elke handeling die voortvloeit uit de inhoud van het Platform, het gebruik van de Websitematerialen door de Gebruiker, het onbevoegd aanhalen, reproduceren of heruitgeven van Websitematerialen, of het gebruik van Meopin-merken, of handelingen om de Overeenkomst en/of de AV af te dwingen zal alleen in de bevoegde rechtbanken van de stad Köln, in Duitsland, worden behandeld. De Gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in zich te onderwerpen aan de bevoegdheid van deze rechtbanken. Een dergelijke overeenkomst is een uitdrukkelijke voorwaarde om het Platform te gebruiken.

21. Diversen

21.1. Kennisgevingen. Eventuele kennisgevingen of andere documenten of mededelingen die hierbij door Meopin worden vereist of toegelaten, worden uitsluitend geacht naar behoren te zijn afgeleverd, indien deze schriftelijk en op een van de volgende manieren werden afgeleverd:

 • aangetekende brief, tegen ontvangstbewijs, aan Meopin-Op, t.a.v.: Legal and Compliance, te Hohenstaufenring 62, D-50674 Köln, Duitsland; of
 • e-mail verstuurd naar support@meopin.com.

Kennisgevingen aan Meopin worden geacht te zijn afgeleverd wanneer Meopin deze daadwerkelijk heeft ontvangen.

Iedere kennisgeving of ander document of mededeling van Meopin die hierin vereist of toegestaan zijn, worden verzonden naar het e-mailadres dat de Gebruiker opgeeft bij de registratie bij Meopin (of elk bijgewerkt e-mailadres dat de Gebruiker mag verstrekken na de registratie). Een dergelijke kennisgeving wordt geacht door de Gebruiker te zijn ontvangen op de werkdag nadat de e-mail werd verzonden, of de Gebruiker al dan niet een correct of up-to-date ​​e-mailadres heeft verstrekt.

21.2. Geen verklaring van afstand. Geen enkele vertraging of nalatigheid door Meopin om enig recht uit te oefenen in geval van een niet-naleving door de Gebruiker met betrekking tot een van de voorwaarden van deze AV zal de uitoefening van een dergelijk recht verhinderen, of worden beschouwd als een verklaring van afstand van dergelijk recht. Geen enkele afstand van verbintenissen, voorwaarden of afspraken door Meopin die door de Gebruiker moeten worden nageleefd en uitgevoerd, zal worden opgevat als een verklaring van afstand van een daaropvolgende schending daarvan of van een hierin vervatte verbintenis, voorwaarde of overeenkomst.

21.3. Scheidbaarheid. Indien een gedeelte van deze AV ongeldig of onafdwingbaar wordt geacht door een bemiddelaar of een bevoegde rechter, blijven de resterende delen geldig, afdwingbaar en van kracht.

21.4. Onafhankelijke contractant. Meopin is een onafhankelijke contractant; niets in deze Overeenkomst kan worden geïnterpreteerd als een partnerschap, joint venture of agentuurrelatie tussen de Gebruiker en Meopin.

21.5. Volledige Overeenkomst. Deze AV vormen, na de aanvaarding ervan door de Gebruiker, de gehele overeenkomst tussen de Gebruiker en Meopin met betrekking tot het gebruik van het Platform, de Inhoud en de Producten en Diensten en vervangt alle voorgaande schriftelijke of mondelinge afspraken of overeenkomsten tussen de Gebruiker en Meopin. De Gebruiker erkent dat, door de Gebruiker toegang te verstrekken tot en gebruik te laten maken van het Platform, de Inhoud en de Producten en Diensten, Meopin vertrouwt op de aanvaarding van deze AV door de Gebruiker. Het niet afdwingen van een strikte uitvoering van enige bepalingen van deze AV kan niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van enig recht of een tekortkoming.

21.6. Wijziging van de AV. Meopin behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze AV van tijd tot tijd te veranderen, aan te passen, te wijzigen of anders te modificeren.

Meopin zal eventuele wijzigingen op het Platform plaatsen (met de ingangsdatum van de update bovenaan deze pagina). De Gebruiker wordt aangemoedigd om de AV regelmatig te controleren op eventuele updates of wijzigingen.

Wanneer de Gebruiker het Platform of de Websitematerialen verder bezoekt, raadpleegt of gebruikt, nadat de AV van kracht zijn geworden, wordt de Gebruiker geacht de gewijzigde AV te hebben aanvaard en ermee ingestemd te hebben.